Zaštita od požara

Obzirom da požar može u kratkom vremenskom intervalu da odnese godinama ulagana materijalna sredstva G4S poklanja posebnu pažnju razvoju i usavršavanju svih delatnosti iz oblasti zaštite od požara.
Fire

G4S poklanja posebnu pažnju razvoju i usavršavanju svih delatnosti iz oblasti zaštite od požara, obzirom na zakonsku obavezu. Posedujemo licencu izdatu od MUP-a Republike Srbije za pružanje usluga pripreme i obuke sopstvenih i kadrova iz drugih pravnih lica za polaganje stručnog ispita zaštite od požara. Obuku sprovode stručni predavači koji imaju dugogodišnje iskustvo na navedenim poslovima i odgovarajuće licence.

  • Pružaju se usluge referenta zaštite od požara za pravna lica, koja su razvrstana u III i IV kategoriju ugroženosti od požara (npr. Poslovne zgrade koje ne spadaju u visoke objekte, proizvodni objekti koji nisu visoko požarno ugroženi, skladišta i magacini u kojima se ne uskladištavaju lako zapaljivi materijali, muzeji i kulturne ustanove, veće zanatske radnje itd). Usluge pružaju dipl. inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima zaštite od požara i potrebnim licencama.
  • Usluga izrade normativna akata ( pravilnik i program obuke) iz oblasti zaštite od požara i sprovođenje obuke zaposlenih, koji su propisani Zakonom zaštite od požara.


Za potrebe klijenata angažuju se najstručniji serviseri protivpožarne opreme i sredstava za gašenje požara ( mobilni aparati za gašenje požara, sistemi za rano otkrivanje i dojavu požara, automatski sistemi za gašenje požara).

Po potrebi i na zahtev klijenta angažuju se i G4S oficiri obezbeđenja sa položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara, koji se permanentno obučavaju i usavršavaju.

^